Ohrožené části domu
Balkon nebo lodžieDílnaDveře do bytuGarážChodbaKolárnaPlášť budovyProstory vně budovPřipojení energiePřístupy k domuPřízemní oknaSchodištěSchránkySklepní oknaSklepyStromy a keřeVenkovní osvětleníVchodové dveřeVýtahZadní vchod

Nacházíte se v sekci: Informace pro správce domu » Základní povinnosti PO v bytových domech

Základní povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně v bytových domech

 1. Provozovatel činnosti (činnost je i pronájem bytových jednotek nebo správa společných prostor) je zpravidla právnická osoba (bytové družstvo, společenství vlastníků), která má statutárního zástupce, nebo podnikající fyzická osoba (vlastník nebo provozovatel na základě smlouvy). Povinnosti všech provozovatelů činnosti na úseku požární ochrany vymezuje § 5 zákona o požární ochraně. Pokud je v domě více provozovatelů činnosti, plní v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o požární ochraně ve společných prostorách povinnosti vlastník prostor, pokud se nedohodnou jinak.
 2. Rozsah povinností plněných provozovatelem činnosti závisí na kategorii požárního nebezpečí, a jsou tři:
  1. bez zvýšeného požárního nebezpečí;
  2. se zvýšeným požárním nebezpečím, např. výskyt nebezpečných látek a přípravků - hořlavé, vysoce hořlavé, extrémně hořlavé a oxidující v množství 1000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu; výskyt hořlavých nebo hoření podporujících plynů v množství 100 litrů nebo zkapalněných uhlovodíkových plynů (propan-butan apod.) převyšujících množství 60 kilogramů;
  3. s vysokým požárním nebezpečím, např. budovy o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m.
 3. Provozovatel zejména činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím musí některé povinnosti zajistit prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí na úseku požární ochrany (odborně způsobilá osoba, technik požární ochrany nebo preventista požární ochrany).
 4. Provozovatel činnosti při plnění povinností vychází z projektové dokumentace stavby schválené stavebním úřadem, podle které byla stavba postavena a zkolaudována, podmínky stanovené v této dokumentaci musí dodržovat. Jedná se např. o:
  • provedení únikových cest (chráněné nebo nechráněné únikové cesty, jejich šířka a vybavení)
  • požárně bezpečnostní zařízení (větrání únikových cest, elektrická požární signalizace, požární dveře a jejich vybavení, požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, zařízení pro zásobování požární vodou včetně nástěnných hydrantů, apod.)
  • vybavení přenosnými hasicími přístroji
  • užívání stavby k účelu, ke kterému byla zkolaudována.
  Vlastník stavby je povinen dokumentaci skutečného provedení stavby uchovávat po celou dobu jejího užívání; při změně vlastnictví ji odevzdá novému nabyvateli a při odstranění stavby stavebnímu úřadu.
 5. Provozovatelé všech kategorií činností jsou dále povinni:
  • udržovat trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, označovat nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku …);
  • kontrolovat provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení a přenosných hasicích přístrojů stanoveným způsobem a ve stanovených lhůtách;
  • vytvářet podmínky pro hašení požárů a záchranné práce;
  • označovat a udržovat volně přístupné hlavní uzávěry vody, plynu a elektrické energie; označovat pracoviště bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně;
  • provádět preventivní požární prohlídky;
  • umožnit výkon státního požárního dozoru;
  • bezodkladně oznamovat každý požár vzniklý při činnostech, které provozují nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají, a to i v případě, že ho sami uhasili.
 6. Jednou z důležitých povinností u kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je zpracovat dokumentaci požární ochrany; v prostorách, které využívají nájemníci lze podmínky upravit dokumentací požární ochrany (nebo jinou dokumentací v případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí, např. domovním řádem - upravit průchodnost únikových cest, ukládání věcí - kola, kočárky …).
 7. U kategorie činnosti s vysokým požárním nebezpečím je povinnost nechat zpracovat posouzení požárního nebezpečí prostřednictvím odborně způsobilé osoby z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnit i další povinností.
 8. Dodavatelsky prováděné činnosti v oblasti požární ochrany nezbavují provozovatele činností (společenství nebo družstvo) odpovědnosti za požární ochranu. Najmou-li si technika požární ochrany, ten odpovídá pouze za požární ochranu u úkonů, které provádí (obsah zpracovávané dokumentace, "správné" provádění preventivních požárních prohlídek), neodpovídá však za plnění povinností směřovaných k právnické osobě (vedení dokumentace požární ochrany, provádění preventivních požárních prohlídek). U ostatních dodavatelsky prováděných činností (např. při opravách, rekonstrukcích či modernizaci bytového fondu), odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany právnická nebo podnikající fyzická osoba, které tyto činnosti provádí, není-li smlouvou mezi nimi stanoveno jinak (např. pro bezpečné provedení svařování).