Ohrožené části domu
Balkon nebo lodžieDílnaDveře do bytuGarážChodbaKolárnaPlášť budovyProstory vně budovPřipojení energiePřístupy k domuPřízemní oknaSchodištěSchránkySklepní oknaSklepyStromy a keřeVenkovní osvětleníVchodové dveřeVýtahZadní vchod

Nacházíte se v sekci: Výtah

Výtah

vytah
  • Prosklené výtahy poskytují větší počet bezpečí.
  • Zvýšená bezpečnost může být dosažena ovládáním výtahů čipem, zvažte přitom, kdo ve výtahu jezdí, nemožnost rozjet výtah bez čipu může u některých obyvatel iniciovat vandalské sklony.

Doplňující informace

V poslední době se zejména bytová družstva a společenství vlastníků jednotek v panelových domech zabývají myšlenkou mít ve svém domě bezpečný a podle nových norem certifikovaný výtah. A protože nejde o levnou záležitost, přinášíme několik rad, postřehů a zkušeností.

Rizika a jak na ně

K nejčastějším rizikům, která jsou inspekční zprávou hodnoceny jako nejvyšší a střední, patří:

  • Klec je bez dveří. (Nebezpečí poranění pohybujících se částí v bezprostřední blízkosti osob. Toto riziko úměrně roste s přepravováním většího počtu osob, případně větších břemen jako jsou například kočárky, kola apod.)
  • Nevyhovující nárazníky. (V případě "pomalého pádu" kabiny zpomaluje a absorbuje kinetickou energii a tím eliminuje případné ztráty na zdraví a majetku. Nárazníky jsou ve špatném stavu a neplní funkci, nebo dokonce u starších výtahů úplně chybí. Ve většině starých výtahů chybí horní nárazníky, důležité v případě pádu "vzhůru". Pokud rychlost pádu nedosáhne mezní rychlosti nastavené na omezovači rychlosti, představují nárazníky dostatečnou ochranu osob ve výtahu.)
  • Chybí oboustranná komunikace při uvíznutí ve výtahu. (Oboustranná komunikace v případě uvíznutí osob ve výtahu zabezpečuje 24 hodinové spojení s dozorovým centrem, které zajistí vyproštění. Pokud chybí, k vyproštění osoby může dojít až v době řádů hodin, a hrozí tak vysoké riziko závažných zdravotních problému u velké části populace.)
  • Nevyhovující zachycovače a nevhodné omezovače rychlosti. (V případě uvolnění kabiny nebo protizávaží, při dosažení krizové rychlosti, omezovač aktivuje zachycovače, které padající výtah zachytí a znemožní volný "rychlý" pád z výšky. Staré výtahy nemají tyto prvky pro případ pádu vzhůru!)
  • Dveřní uzávěra. (Správně fungující dveřní uzávěra neumožní otevřít dveře výtahu, pokud tento výtah nestojí ve stanici, kde dveře otevíráme. Pokud je nefunkční, hrozí otevření dveří a následný pád do šachty výtahu.)
  • Kontrola zatížení klece. (Každý prvek je dimenzován na určitou váhu. Pokud tuto hodnotu překročíme, hrozí uvíznutí, případně poškození výtahu, v krajní situaci může dojít i k utržení výtahu.)
  • Revizní jízda. (Prvek, který se nás uživatelů přímo netýká. Všichni však víme, že výtah podléhá pravidelným kontrolám a revizím. Součástí těchto aktivit je fyzická kontrola jednotlivých částí výtahu přímo v šachtě. Chybí-li revizní jízda, musí výtahem pro provedení kontroly "popojíždět" druhá osoba ze strojovny, a tím hrozí velké riziko "přimáčknutí" osoby, která je v šachtě.)

Výtahová šachta

V následujícím textu jsou uvedeny pouze některé vybrané požadavky, které předepisuje norma ČSN EN 81-1. Pokud byste se chtěli dozvědět více a zjistit, zda vaše výtahová šachta vyhovuje této celé normě, doporučujeme její důkladné prostudování.

V prostorách budov, v nichž se požaduje šachta k ochraně před šířením požáru, musí být šachta zcela uzavřena plnými stěnami, podlahou a stropem. Tam, kde se nepožaduje šachta k ochraně před šířením požáru, je možné použít částečné ohrazení tohoto prostoru za následujících podmínek. Výška opláštění výtahové šachty na straně šachetních dveří musí mít výšku minimálně 3,5 m, na stranách minimálně 2,5 m. Je-li vzdálenost opláštění od pohyblivých částí výtahu větší než 0,5 m, může být hodnota 2,5 m plynule zmenšena na minimálně 1,1 m při vzdálenosti 2 m. Ohrazení musí být umístěno do 0,15 m od hrany schodiště nebo podesty. Ohrazení musí být plnostěnné. Pokud máme ohrazení perforované, otvory mohou mít maximálně rozměr 20 x 20 mm a nejbližší pohyblivá část výtahu musí být vzdálena nejméně 120 mm.

Pro bezpečný provoz výtahu musí mít stěny šachty takovou mechanickou pevnost, aby při působení síly 300 N kolmo ke stěně z jedné nebo druhé strany v libovolném místě, rovnoměrně na kruhovou nebo čtvercovou plochu 5 cm2 odolaly tomuto zatížení bez trvalé deformace, nebo s pružnou deformací do 15 mm.

Šachta musí sloužit výlučně provozu výtahu. Nesmí v ní být umístěna žádná elektrická vedení nebo jiné díly, které k výtahu nepatří.

Šachta musí mít trvale namontované elektrické osvětlení, které má i při všech zavřených dveřích ve výši 1 m nad střechou klece a nad dnem prohlubně světelnou intenzitu minimálně 50 lx. Osvětlení šachty musí mít nejméně jedno svítidlo ve vzdálenosti maximálně 0,5 m od nejvyššího a jedno svítidlo 0,5 m od nejnižšího místa šachty a další svítidla umístěná mezi nimi.

Výměna výtahu

Rozhodnutí, jak se k inspekční zprávě a rizikům v ní popsaných postaví, zůstává na uvážení konkrétního majitele a provozovatele.

V každém případě je však nutno připomenout, že u nás platí občanský zákoník pro všechny. Ten v § 415 říká, že "každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí." Dále je pak v § 420, odstavec 1 uvedeno, že "každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti".

Provozování výtahů podléhá pravidlům, která mimo jiné definují povinnost pravidelných prohlídek, kontrol a revizí. A právě revizí jsme zjistili riziko, které může způsobit škodu na zdraví a majetku. Pokud dojde k újmě na zdraví nebo ke škodě na majetku a my jsme porušili právní povinnost svým nejednáním, musíme být připraveni nést následky.

Závady na výtahu se neliší dle velikosti budovy, ve které je výtah instalován, tedy ani tím, zda je výtah v obecním domě, v panelovém domě, škole či jiné veřejné budově. Jedná se o technické parametry výtahové technologie a výtahové šachty, které buď jsou, anebo nejsou v souladu s platnou normou ČSN EN 81-1. Jsou budovy, kde může být požadována vyšší úroveň požární odolnosti výtahu, případně evakuační funkce (v případě výpadku proudu nebo požáru je možný provoz výtahu na záložní zdroj) a další technické úpravy výtahu například pro invalidy, ale s riziky starých výtahů toto ovšem přímou souvislost nemá.

Bez bariér

Rekonstrukce a modernizace výtahu není pouze odstranění zjištěných rizik a nedostatků, ale hlavně zvýšení jeho užitné hodnoty. Zvýšení nosnosti, světlosti vstupu a plochy výtahu považujeme za samozřejmost. Vybudování nových nástupišť u domů s nástupními stanicemi v mezipatrech tak, aby osoby se sníženou pohyblivostí nemuseli řešit i těch "pár" schodů, které mohou být nepřekonatelným problémem, považujeme za povinnost. Specialita některých firem je vybudování bezbariérového výtahu tam, kde se nachází bubnový výtah se strojovnou v suterénu. Ta bývá ve většině případů dobře dostupná z okolního terénu a lze tedy jednoduchým otočením výtahu a přeměnou strojovny na nástupní stanici umožnit přirozený bezbariérový pohyb po celém domě.

Všechna řešení představují individuální přístup, protože každý, i typově stejný, výtah i dům se v některých detailech můžou lišit.